اجازه کار معادل اجازه اقامت می باشد

اقامت

اقامت اطلاعات عمومی منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه   برقراری موازات در اجرای مقررات حقوق بین المللی و…

4 سال پیش