تابعیت

حمایت موقت

حمایت موقت اطلاعات عمومی منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه بر اساس تصمیم کمیته اجرائی سازمان ملل متحد به…

4 سال پیش