مبارزه با مهاجرت بی رویه

مهاجرت نامنظم

مهاجرت نامنظم اطلاعات عمومی منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه   مهاجرت بی رویه؛ به معنای ورود به یک…

4 سال پیش