کارت شناسایی فرد بدون تابعیت

افراد بدون تابعیت

افراد بدون تابعیت اطلاعات عمومی منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه   در ماده 50 الی 51 قانون اتباع…

4 سال پیش