سرمایه گزاری

ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار در ترکیه

انواع شرکت ها و ساختارهای جایگزین تحت آخرین قوانین تجاری کشور ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار در حوزه TTK ، انواع شرکت های سازمانی و غیرسازمانی زیر می توانند تاسیس شوند :

🔸️شرکت های سازمانی در ترکیه

۱- شرکت مختلط سهامی ( Anonım Şırketı )

۲- شرکت با مسئولیت محدود ( Co,Ltd )

۳- شرکت تعاونی ( Kooperatıf Şırketı )

در حالی که برخی از آستانه های مالی ( به عنوان مثال حداقل سرمایه ) و ارگان ها ، متفاوت از یکدیگر هستند ، روش پیگیری برای ایجاد یک شرکت سهامی خاص ( Özel Anonım ) یا عام همان می باشد .

🔸️ساختارهای غیر سازمانی در ترکیه

۱- شرکت مختلط ( Karma Şırket )

۲- شرکت با مسئولیت محدود ( Co,Ltd )

هرچند که شرکت ها در این ۵ نوع تاسیس می شوند اما چه در سطح جهانی و چه در کشور ترکیه شرکت مختلط سهامی ( Anonım Şırketı ) و شرکت با مسئولیت محدود ( Co,Ltd ) رایج ترین نوع شرکت ها هستند . علاوه بر انواع شرکت های مذکور ، شعبه ها و دفاتر ارتباطی نیز می توانند به هنگام تاسیس شرکت در ترکیه به عنوان جایگزین مدنظر قرار گیرند ، ولی شعبه ها و دفاتر ارتباطی به عنوان نهادهای رسمی شناخته نمی شوند .

✔ثبت شرکت در ترکیه

هنگام ثبت و تاسیس شرکت در ترکیه قوانین و مقررات ذیل باید رعایت شوند :

🔘ارسال آنلاین گزارش و قرارداد اصلی به سیستم مرسیس ( Mersıs )

معاملات ثبت نام تجاری ، مطابق مقررات بازرگانی از طریق سیستم ثبت مرکزی ( Mersıs ) صورت می پذیرد .

مرسیس یک سیستم اطلاعات مرکزی است که برای اجرای فرآیند های ثبت تجاری و نگهداری منظم داده های تجاری به صورت الکترونیک به کار می رود . در این سیستم به اشخاص حقوقی که بطور فعال مشغول به کارند ، شماره ای منحصر به فرد به موسسه داده می شود . امکان ایجاد شرکت های جدید از طریق سیستم آنلاین Mersıs وجود داشته و شرکت های موجود می توانند بعد از گزارش و انتقال سوابق خود از طریق این سیستم فعالیت نمایند .

vergi levhasi

🔘تنظیم اسناد شرکت و تایید دفترخانه ترکیه

مدارک مورد نیاز برای درخواست ثبت نام تجاری به دفاتر مربوطه به شرح زیر می باشد :

قرارداد اصلی با تایید دفترخانه رسمی ( ۴ نسخه ، ۱ نسخه اصل )

در صورتی که شریک خارجی شخص حقیقی باشد ، مدارک مورد نیاز به شرح زیر میباشد :

دو نسخه از گذرنامه هر شخص حقیقی دارای سهام

در صورتی که شریک خارجی شخص حقوقی باشد ، مدارک مورد نیاز یه شرح زیر می باشد :

سند فعالیت صادر شده توسط مقامات مربوطه کشور سرمایه گذار از شخصیت حقوقی شریک ثبت شده . سند عملیاتی حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت کنونی شرکت و افراد مسئول در حق امضاء باید باشد .

تاییدیه برای تاسیس که نشان دهنده تصمیم نهاد ذیصلاح برای سهامدار و یا سهامدارانی که شخص حقوقی هستند . اگر شرایط خاصی در ایجاد شرکت ( نام شرکت ، زمینه فعالیت و … ) وجود داشته باشد ، این مورد باید در تصمیم گیری بیان شود .

در وضعیتی که شخص حقوقی در شرکت در حال تاسیس به عنوان عضوی از هیات مدیره تعیین گردد ، نام واقعی فردی که به نماینگی از شخص حقوقی اقدام خواهد کرد و نیز به لحاظ شفاف سازی در زمینه فعالیت شخص حقوقی به عنوان عضوی از هیات مدیره باید در همان تصمیم و یا در تصمیمی جداگانه بیان گردد . در وضعیتی که روند توسط نمایندگی پیگیری شود ، یک نسخه از وکالت نامه وکلا با تایید دفترخانه رسمی که درخواست ها را در حضور مدیریت مجاز ثبت تجاری و در حضور مسئولین دیگر ( در صورت نیاز ) پیگیری خواهند کرد .

بیانیه امضاء اسناد رسمی ( دو نسخه )

شناسنامه های مدیران شرکت تایید شده توسط دفترخانه ( یک نسخه )

⚠️به غیر از ماده مذکور در بالا ، تمام مدارک مورد نیازی که خارج از ترکیه تنظیم و امضاء می شوند ، باید دارای مهر آپوستیل بوده و یا به تایید دفتر اسناد رسمی و یا تایید کنسولگری ترکیه در کشوری که تنظیم شده اند برسند . ترجمه رسمی مدارک اصلی تنظیم و تایید شده توسط دفتر اسناد و حاوی مهر آپوستیل باید صورت گرفته و در ترکیه توسط دفترخانه رسمی به تایید برسد .

🔘دریافت شماره مالیاتی بالقوه در ترکیه

شرکت باید برای سهامداران غیر ترک و اعضای هیات مدیره غیر شهروندان ترکیه ، یک شماره مالیاتی بالقوه از اداره مالیات مربوطه دریافت کند . این شماره مالیات بالقوه برای افتتاح حساب بانکی جهت واریز سرمایه شرکت در حال تاسیس ، مورد نیاز خواهد بود .

مدارک مورد نیاز از طرف اداره امور مالیاتی به شرح زیر می باشد :

تقاضانامه ثبت
توافقنامه اصلی تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی ( ۱ عدد از اصل آن )
کپی اجاره نامه ای که آدرس ثبت شده شرکت را نشان میدهد

برای ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار در شرایطی که روند از طرف نماینده قانونی پیگیری شود ، برای دریافت شماره مالیاتی و یا شماره مالیاتی بالقوه باید در اداره مالیات وکالتنامه ای مبنی بر پیگیری امور توسط نماینده از طرف شرکت تنظیم شود .

🔘واریز درصد معینی از سرمایه به حساب موسسه رقیب

اصل رسید بانکی ، نشان دهنده واریز ۰/۰۴٪ سرمایه به حساب بانک مرکزی جمهوری ترکیه ( TCMB ) موسسه رقیب و یا بانک های عمومی ( هالک بانک ، دریافتی از شعبه آنکارا ) و یا فیش واریزی امضاء شده با مهر [ دریافت شد ] نشان دهنده واریز مبلغ معادل ۰/۰۴ ٪ سرمایه شرکت به حساب موسسه رقیب .

واریز حداقل ۲۵٪ سرمایه تاسیس به یک بانک و مستند سازی آن ۲۵٪ سرمایه اختصاص یافته قبل ثبت شرکت جدید و مابقی ۷۵٪ طی ۲ سال پرداخت می شود . به عنوان جایگزین ، کل سرمایه می تواند قبل از ثبت پرداخت گردد .

🔘تقاضای ثبت شرکت در ترکیه به مدیریت ثبت تجاری

بعد از تکمیل مدارک مذکور در زیر ، موسسین می توانند متعاقباً برای ثبت شرکت درخواست بدهند :

درخواست ثبت چهار نسخه از قرارداد تایید شده توسط دفترخانه ( ۱ نسخه از اصل آن )
رسید تضمین بانکی ( ۰/۰۴ ٪ از سرمایه شرکت ) مربوط به واریز به حساب بانکی متعلق به موسسه رقیب
به ازای هر شخص موظف به نمایندگی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود ، ۲ نسخه از بیان نامه امضاء
بیان نامه تاسیس ( یک نسخه )
فرم ثبت نام اتاق بازرگانی ( برای دو نوع شریک مختلف ، دو نوع فرم متفاوت : شریک شخص حقیقی و شریک شخص حقوقی )
بیانیه کتبی اعضای خارج از هیات مدیره ، مبنی بر پذیرش مسئولیت مربوطه

رسید بانکی مبنی بر پرداخت سپرده حداقل سرمایه (‌حداقل ۲۵٪ سرمایه تعهد داده شده ) در وضعیت هر گونه کمک سرمایه :

➕گزارش کارشناسی در مورد سرمایه عینی
➕اعلامیه ثبت مربوطه مبنی بر عدم وجود مانع برای سرمایه عینی مذکور
➕سند نشان دهنده توضیحات مربوطه در مورد سرمایه عینی از مراجع ذیصلاح ، در ارتباط با تاسیس شرکت ، موسسین ، افراد دیگر و توافقنامه های کتبی بین شرکتی

⚠️به دنبال اتمام مرحله ثبت در مدیریت ثبت تجاری ، به اداره امور مالیاتی مربوطه و وزارت کار و امور تجاری در ارتباط با تاسیس و زمینه فعالت شرکت ، اطلاعیه ای داده می شود . مدیریت ثبت تجاری انتشار اطلاعات مربوط به تاسیس شرکت را حدودا طی ۱۰ روز از بدو ثبت آن در روزنامه ثبت تجاری فراهم میکند . مدتی بعد از اطلاع رسانی به اداره مالیات محلی مدیریت ثبت تجاری ، باید از اداره مالیاتی محلی لوح مالیاتی دریافت شود .

türkiye’de şirket kaydı

🔘اخذ شماره از موسسه کار ترکیه و رفاه اجتماعی ترکیه

برای کارمندان ، پس از ثبت نام شرکت در موسسه تامین اجتماعی ، یک پرونده جداگانه باید ثبت شود .

🔘تایید دفاتر رسمی توسط اداره ثبت ترکیه

موسسین شرکت باید روزی که شرکت را در مدیریت ثبت تجاری به ثبت میزسانن. ، دفاتر حقوقی شان را به تایید برسانند . دفتر اسناد باید تایید دفاتر تجاری را به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .

➕دفتر یومیه
➕دفتر کبیر
➕موجودی حساب ها
➕دفتر سهام
➕دفتر ثبت جلسات مدیریتی
➕دفتر ثبت جلسات مجمع عمومی

🔘پیگیری اطلاعیه تاسیس شرکت توسط مدیریت ثبت تجاری از طریق اداره امور مالیاتی

مدیریت ثبت تجاری ، تاسیس شرکت را به اداره مالیات و نهاد کار و امور اجتماعی اطلاع میدهد . کارشناس مالیاتی مربوطه ، جهت آماده سازی گزارش ثبت ، از مرکز شرکت بازدید می کند . در گزارش ثبت باید حداقل امضای یک نفر فرد ذیصلاح وجود داشته باشد . مدیریت ثبت تجاری ، سند تاسیس شرکت را که شماره مالیاتی در آن قید شده است ، به اداره مالیاتی می فرستد .

🔘تنظیم بخشنامه امضاها

به دنبال ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار در مدیریت ثبت تجاری ، افراد دارای حق امضاء باید بخشنامه مربوطه را تنظیم کنند .

در شعبه سهام دار وجود ندارد . شخص حقوقی مستقل نمی باشد و مدت زمان آن محدود به زمان شرکت مادر نمی باشد .

شرط سرمایه وجود ندارد ولی اختصاص بودجه ای برای فعالیت های شعبه معقول خواهد بود . شعبه تنها می تواند با اهداف شرکت مادر تاسیس شود .

به استرداد سود شعبه به شرکت مادر اجازه داده می شود ۱۵٪ از سود شعبه که به مرکز واریز می شود تابع مالیات بر درآمد سود سهام خواهد بود . این مالیات ممکن است طبق قراردادهای مالیات دوگانه کاهش یابد .

🔘ثبت نام در مدیریت ثبت تجاری

برای ثبت شعبه ، به همراه مدارک مذکور در زیر به مدیریت ثبت تجاری تقاضانامه ای باید فرستاده شود :

➕تقاضانامه ( زیر مهر رسمی شرکت باید امضای یک شخص دارای حق امضاء و یا نماینده او وجود داشته باشد ، در صورتی که از طرف وکیل قانونی امضاء شود ، اصل وکالت نامه و یا نسخه تایید شده در دفترخانه باید به تقاضانامه اضافه شود ) .

➕تصمیم شخص ذیصلاح در شرکت مادر مبنی بر باز کردن شعبه جدید

➕اصل تایید شده قرارداد شرکت مادر

➕مدرکی دال بر فعالیت شرکت مادر و یا هرگونه مدرکی که نشان دهنده ثبت و وضعیت فعلی شرکت باشد .

➕صدور وکالتنامه ای از طرف شرکت مادر برای نماینده شخص ساکن که نشان دهنده نمایندگی تام و حدود اختیارات می باشد .

➕پنچ نسخه از بیانیه تاسیس ( زمینه های مربوطه باید پر شده و توسط شخص امضاء شود )

➕دو نسخه از وکالتنامه ای که شخص نماینده ترکیه را نشان می دهد .

⚠️در شرایطی که نمایندگی شعبه ، شهروند ترک باشد ، نسخه ای از شناسنامه تایید شده توسط دفترخانه رسمی نیاز خواهد بود و در غیر این صورت ترجمه ترکی گذرنامه تایید شده توسط دفترخانه از شخص نماینده صاحب اختیار نیاز خواهد بود .

➕دو نسخه از بیانیه امضای نمایندگی شعبه تحت نام شعبه مربوطه

➕یک نسخه نامه تعهد ( امضاء شده توسط شخص ذیصلاح )

➕فرم بیانیه از مدیریت ثبت تجاری که از آن دریافت خواهد شد ( حاوی عکس نمایندگی های شعبه )

⚠️تمامی مدارک مورد نیاز که خارج از ترکیه تنظیم و امضاء خواهند شد باید مود تایید دفترخانه رسمی ، حاوی مهر آپوستیل و یا مورد تایید کنسولگری ترکیه که در آن تنظیم شده اند ، باشند . مدارک اصلی تنظیم ، تایید شده توسط دفترخانه رسمی و مهر آپوستیل خورده ، باید ترجمه رسمی شان صورت گرفته و توسط دفترخانه ای در ترکیه به تایید برسند .

🔘دفتر ارتباطی ترکیه

فعالیت اصلی آن نظارت بر انجام تحقیقات بازار و مطالعات امکان سنجی و نظارت بر فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه از طرف شرکت در بازار ترکیه است . هیچ فعالیت تجاری در آن مجاز نمی باشد .

ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کار نیاز به مجوز از وزارت اقتصاد ترکیه و برنامه تبلیغاتی و مدیریت کل سرمایه گذاری خارجی امری ضروری است . ممکن است شرط فعالیت حداقل یک ساله ، برای مجوز مورد نیاز باشد . نخستین مجوز سه ساله صادر می شود و بسته به فعالیت سه سال اخیر شرکت مادر و برنامه های آینده آن می تواند تمدید شود .

برای تاسیس دفاتر ارتباطی که در بخش های مشمول قوانین خاص ، نظیر پول و بازار سرمایه ، بیمه و … فعالیت خواهند کرد ، درخواست های سرمایه گذاران بین المللی از طرف مقامات ذیربط بررسی می شوند .

🔘مجوز از وزارت اقتصاد ترکیه

برای تاسیس دفتر ارتباطی از ترکیه مدارکی که از طرف وزارت اقتصاد لازم است به شرح زیر می باشد :

➕فرم درخواست

➕تعهد نامه مبنی بر نشان دادن زمینه فعالیت دفتر ارتباطی ، بیان نامه مکتوب مبنی بر این که دفتر ارتباطی فعالیت تجاری نشان نخواهد داد و سند اختیارات شخص امضاء کننده نامه ، که مسئول در شرکت مادر می باشد .

➕مدرک فعالیت شرکت مادر

➕گزارش سالانه شرکت مادر یا گزارش ترازنامه و گزارش سود و زیان

➕سند فعالیت تنظیم شده به نام شخص یا اشخاصی که در دفاتر ارتباطی فعالیت خواهند کرد .

➕وکالتنامه ، در صورتی که فرآیندهای تاسیس دفتر ارتباطی از طرف شخص دیگری انجام خواهد شد .

⚠️تمامی مدارک مورد نیاز که خارج از کشور ترکیه تنظیم و امضاء خواهند شد باید مورد تایید دفترخانه رسمی ، حاوی مهر آپوستیل و یا مورد تایید کنسولگری ترکیه که در آن تنظیم شده اند باشند . مدارک اصلی تنظیم ، تایید شده توسط دفترخانه رسمی و مهر آپوستیل خورده باید ترجمه های رسمی شان صورت گرفته و توسط دفترخانه ای در ترکیه به تایید برسند .

⛔توجه داشته باشید که تمامی مراحل ثبت شرکت در ترکیه به جهت پیچیدگی و حساسیت بالا باید توسط وکیل حقوقی شرکت و یا کارگذاری های معتبر در کشور ترکیه صورت بگیرد .

☎️شماره تماس جهت مشاوره با کارشناسان گروه کاسپین استانبول

admin

اشتراک گذاری
منتشر شده توسط
admin

آخرین نوشته ها

آشنایی با جنگل های ترکیه

جنگل های کشور ترکیه ترکیه یک کشور با مناطق متنوع آب و هوایی است پس…

2 ماه پیش

راه های مهاجرت به قبرس 2023

مهاجرت به قبرس 2023 مهاجرت به قبرس برای ایرانیان یک گزینه خوب به حساب می…

7 ماه پیش

روش های مهاجرت به پرتغال چیست؟

بررسی مهاجرت به پرتغال 2023 مهاجرت به پرتغال برای هر شخص با نفر دیگر تفاوت…

7 ماه پیش

راه های مهاجرت به استرالیا 2023

روشهای مهاجرت به استرالیا سعی کرده ایم تا شمارا با راه و روش های مختلف…

8 ماه پیش

راه های مهاجرت به ترکیه 2023

مهاجرت به ترکیه مهاجرت ایرانیان به ترکیه، در سال‌های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی…

8 ماه پیش

شرایط مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کشور کانادا ما در این اینجا سعی کردیم تا درباره مهاجرت به کشور…

8 ماه پیش