مهاجرت

حمایت بین الملل در ترکیه

حمایت بین الملل در ترکیه

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

 

1- پناهنده 

 

به دلیل وقایع روی داده در کشورهای اروپایی؛ وضعیتی می باشد که به فرد خارجی با دلایل به حق در خصوص اینکه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی متحمل ظلم خواهد گردید و به سبب ترس از این وضعیت در خارج از کشور متبوع خود قرار گرفته و از حفاظت آن کشور بهره نبرده و یا به سبب ترس مورد بحث تمایلی به بهره بردن از آن حفاظت نداشته است و یا افراد بدون تابعیت که در اثر یکسری وقایع در خارج از کشوری که در آن زندگی می کرده قرار گرفته، نمی تواند که به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مورد بحث تمایلی به بازگشت به آنجا ندارد، پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد.

 

2- پناهنده مشروط 

 

به دلیل وقایع روی داده در خارج از کشورهای اروپایی؛ وضعیتی می باشد که به فرد خارجی با دلایل به حق در خصوص اینکه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی متحمل ظلم خواهد گردید و به سبب ترس از این وضعیت در خارج از کشور متبوع خود قرار گرفته و از حفاظت آن کشور بهره نبرده و یا به سبب ترس مورد بحث تمایلی به بهره بردن از آن حفاظت نداشته است و یا افراد بدون تابعیت که در اثر یکسری وقایع در خارج از کشوری که در آن زندگی می کرده قرار گرفته، نمی تواند که به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مورد بحث تمایلی به بازگشت به آنجا ندارد، پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد. تا زمانی که به کشور ثالث فرستاده شود، به اقامت پناهنده مشروط در ترکیه اجازه داده می شود.

 

ترکیه با استفاده از حق انتخاب پیش بینی شده از منظر مکان در ماده 1 قرارداد ژنو به تاریخ 1951 با “محدودیت جغرافیای” موافقت نموده است. بر این اساس پناهنده مشروط شخصی می باشد که به دلیل وقایع روی داده در خارج از اروپا، با ادعای اینکه دارای شروط لازم برای پناهجویی می باشد، با هدف پناهندگی در کشور ثالث، از ترکیه درخواست حفاظت بین المللی می نماید.

 

3- حفاظت ثانوی 

وضعیتی می باشد که در آن فردی که پناهنده و یا پناهنده مشروط نبوده، اما در صورتی که به کشور مبداء و یا کشور محل اقامت خود بازگردانده شود؛

الف) محکوم به اعدام خواهد گردید و یا حکم اعدام وی اجراء خواهد شد،

ب) در معرض شکنجه، رفتار ها و یا مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر قرار خواهد گرفت،

ج) در شرایط جنگ مسلحانه خارجی و یا داخلی، به دلیل خشونت بدون تبعیض برای شخص وی تهدید های جدی وجود داشته باشد؛ به شخص خارجی و یا بدون تابعیت که نتواند از حفاظت های کشور مبداء و یا کشوری که در آن زندگی می نموده بهره مند گردد و یا به دلیل تهدید مورد بحث تمایلی به استفاده از آن را نداشته باشد پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد.

 

4- حفاظت موقت 

 

به حفاظتی اطلاق می گردد که برای اتباع خارجی که مجبور به جدا شدن از کشور خود گردیده اند، نمی توانند به کشور خود بازگردند، با هدف کسب حفاظت اضطراری و یا موقت به صورت گروهی به مرزهای کشور آمده اند و یا از مرزهای کشورعبور نموده اند و در خصوص ایشان امور مربوط به وضعیت حفاظت بین المللی فردی انجام نگرفته باشد، ارائه می گردد.

 

در ماده 91 قانون شماره 6458 با عنوان “حفاظت موقت”“(1) برای اتباع خارجی که مجبور به ترک کشور خود گردیده، نتوانسته به کشوری که ترک نموده باز گردد، به صورت گروهی با هدف حفاظت موقت و به صورت اضطراری به مرزهای کشور آمده اند و یا از مرزهای کشورعبور نموده اند، می توان وضعیت حفاظت موقت اعطاء نمود. (2) پذیرش این افراد در ترکیه، اقامت آنها در ترکیه، حق و مسئولیت های آنها، اموری که در حین خروج از کشور باید انجام گیرد، اتخاذ تدابیر در برابر مهاجرت های گروهی، هماهنگی و همکاری میان سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی، تعیین وظایف و اختیارات سازمان ها و نهادهای مسئول در مرکز و مراکز استانی، به وسیله آئین نامه ای که از سوی هیئت وزراء تصویب می گردد تعیین می گردد.” در بند (ج) پاراگراف سوم ماده 105 قانون تحت عنوان “مجمع سیاست های مهاجرتی و وظایف آن”, در بند “ج) تعیین تدابیر و روشها در برابر مهاجرت های گروهی” جای گرفته است. در این چارچوب، از سوی هیئت وزراء در تاریخ 13/10/2014 آئین نامه حفاظت موقت صادر گردیده است

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

 

در تعریف “پناهجو” ذکر شده در ماده 61 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458 و تاریخ 04/04/2013، اتباع خارجی که از کشورهای عضو شورای اروپا که فهرست آن در زیر درج گردیده آمده و از کشور ما تقاضای حفاطت بین المللی نموده اند را نیز شامل می گردد.

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

تا زمانی که به کشور ثالث فرستاده شود، به اقامت پناهنده مشروط در ترکیه اجازه داده می شود.

 

ترکیه با استفاده از حق انتخاب پیش بینی شده از منظر مکان در ماده 1 قرارداد ژنو به تاریخ 1951 با “محدودیت جغرافیای” موافقت نموده است. بر این اساس پناهنده مشروط شخصی می باشد که به دلیل وقایع روی داده در خارج از اروپا، با ادعای اینکه دارای شروط لازم برای پناهجویی می باشد، با هدف پناهندگی در کشور ثالث، از ترکیه درخواست حفاظت بین المللی می نماید.

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

1- اصول کلی

افرادی که در وضعیت حفاظت بین المللی قرار دارند از شرط اصل تقابل معاف می باشند. امکانات و حقوقی که برای مراجعه کنندگان، افرادی که مراجعه آنها رد گردیده و یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی می باشند، نباید بیشتر از حق و امکاناتی که برای اتباع ترکیه درنظر گرفته می شود تفسیر گردد.

 

2- آموزش

افرادی که مراجعه نموده و یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی می باشند و اعضای خانواده های آنها، با کارت شناسایی که متناسب با وضعیت آنها تنظیم گردیده است، می توانند از خدمات آموزشی دوره ابتدایی و راهنمایی بهره مند گردند. افراد مشمول حفاظت موقت نیز به همان ترتیب می توانند با “کارت شناسایی حفاظت موقت” که برای آنها تنظیم گردیده است به آموزش دسترسی داشته باشند. در رابطه با اتباع خارجی مورد بحث، اساس و اصول مربوط به خدمات آموزشی با بخشنامه شماره 21/2014 تنظیم شده از سوی وزارت آموزش ملی، تعیین گردیده است.

 

3- دسترسی به خدمات و کمک های اجتماعی

از میان افرادی که مراجعه نموده اند و یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا در وضعیت حفاظت موقت می باشند، برای کسانی که نیازمند باشند، به واسطه بنیاد همبستگی و کمک های اجتماعی در استانداری، امکان دسترسی به خدمات و کمک های اجتماعی فراهم می گردد.

 

4- بهداشت

از میان افرادی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی می باشند و یا مراجعه نموده اند؛

الف – کسانی که فاقد بیمه بوده و توان پرداخت ندارند شامل احکام قانون بیمه عمومی و بیمه های اجتماعی به شماره 5510 و تاریخ 31/05/2006 می گردند. جهت پرداخت حق بیمه های افرادی که قرار است از بیمه بهداشت عمومی بهره مند گردند، از بودجه اداره کل تقبل می گردد. از افرادی که حق بیمه های آنها از سوی اداره کل پرداخت می گردد، متناسب با توان پرداخت آنها، بخشی و یا تمامی حق بیمه طلب می گردد.

 

ب- افرادی که بعدها ثابت گردد که دارای بیمه بهداشت و درمان بوده و یا توان پرداخت هزینه ها را داشته و یا مراجعه را تنها جهت درمان انجام داده است؛ باید ظرف حداکثر ده روز برای پایان دادن بیمه بهداشت و درمان به سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی نماید و هزینه های درمان و دارو از فرد مربوطه پس گرفته خواهد شد.

 

از سوی دیگر خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی دارای وضعیت حفاظت موقت  نیز بر اساس ماده  27 آئین نامه حفاظت موقت تعریف گردیده است.

 

5- اشتغال

در رابطه با دسترسی به بازار کار;

الف- فرد مراجعه کننده و یا پناهنده مشروط، شش ماه پس از تاریخ مراجعه برای حفاظت بین المللی، می توانند برای کسب اجازه کار مراجعه نمایند.

ب- افراد پناهنده و یا دارنده وضعیت حفاظت ثانوی، پس از اخذ وضعیت می توانند به صورت مستقل و یا در جایی مشغول به کار گردند. در رابطه با مشاغل ممنوع برای اتباع خارجی، احکام سایر مقررات محفوظ می باشد. کارت شناسایی که به فرد دارای وضعیت حفاظت ثانوی و یا پناهنده داده می شود، به جای اجازه کار نیز معتبر می باشد و این شرایط در کارت شناسایی وی درج می گردد.

ج- دسترسی فرد دارای وضعیت حفاظت ثانوی و یا پناهنده به بازار کار، در صورتی که شرایط اقتصادی و حوزوی در رابطه با استخدام و تحولات کاری و وضعیت بازار کار ایجاب نماید، می تواند به حوزه های کشاورزی، صنعتی و یا خدمات، حرفه و کسب و کاری مشخص و یا به منطقه جغرافیایی خاصی محدود گردد. اما برای پناهجویان و دارندگان حفاظت ثانوی که برای مدت سه سال در ترکیه اقامت نموده باشند و یا با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده باشند و یا دارای فرزندی که شهروند ترکیه است باشد، این محدودیت ها اعمال نخواهد گردید.

چ) اصول و اساس مربوط به اشتغال افراد دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا افراد مراجعه کننده، با اخذ نظر از وزارت خانه، از سوی وزارتخانه کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.

 

در این راستا از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی در تاریخ 26 آوریل 2016 با شماره 29695 “آئین نامه مبنی بر اشتغال افراد مراجعه کننده برای حفاظت بین المللی و افراد دارای وضعیت حفاظت بین المللی” تنظیم گردیده است. مقررات مربوط به اشتغال اتباع سوریه که تحت حفاظت موقت می باشند نیز با اخذ نظر از وزارت خانه ما طی فعالیت های تحت مدیریت وزارت کار و تامین اجتماعی تهیه گردیده است، تحت عنوان  آئین نامه هیئت وزرا  به شماره 2016/8375 به تاریخ  15/01/2016 و شماره  29594 در روزنامه ثبت تجاری منتشر گردیده است.

 

6- مستمری

به غیر از افرادی که بر اساس ماده 72 قانون مراجعاتشان پذیرفته نشده و افرادی که بر اساس ماده 79 تحت ارزیابی تسریع شده قرار می گیرند، مراجعه کنندگانی که ثابت گردند نیازمند می باشند، با اخذ موافقت از اداره دارایی، در چارچوب اصول و اساس تعیین شده از سوی وزارت خانه، می تواند خرجی داده شود.

 

7- مسئولیت ها

فرد دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده، علاوه بر مسئولیت های ذکر شده در بخش سوم قانون شماره 6458؛

الف – اطلاعات بروز خود رد خصوص وضعیت اشتغال خود را ظرف سی روز اطلاع دهد،

ب – درآمد، اموال منقول و غیر منقول خود را ظرف سی روز اطلاع دهد،

ج- تغییرات آدرس، هویتی و تاهل خود را ظرف بیست روز اطلاع دهد،

د- در صورتی که ثابت گردد از امکانات، خدمات و کمک های تامین شده برای وی، به ناحق استفاده می نماید، قسمتی و یا تمام هزینه های آنها را پرداخت نماید،

ر) مواردی که در چهارچوب مقررات از سوی اداره کل مهاجرت از وی خواسته شده است،

بر عهده وی می باشد. برای کسانی در چارچوب مقررات مربوطه مسئولیت های خود را رعایت نمی نمایند و کسانی که در خصوص مراجعه آنها و وضعیت حفاظت بین المللی آنها حکم منفی و نامطلوبی صادر گردیده است؛ به غیر از حق آموزش و بهداشت، از جهت بهره مندی از سایر حقوق محدودیت هایی اعمال خواهد گردید.

 

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

1) برگه ثبت نام

به مراجعه کننده در حین ثبت نام؛ یک برگه ثبت نام با اعتبار سی روزه که حاوی اطلاعات هویتی و مشخص نمودن اینکه فرد جهت حفاظت بین المللی مراجعه نموده است، داده می شود. برگه ثبت نام در صورت لزوم برای دوره های سی روزه قابل تمدید می باشد. صدور برگه ثبت نام مشمول هیچ هزینه ای نمی گردد و امکان اقامت فرد مراجعه کننده در ترکیه را فراهم می آورد.

 

2) کارت شناسائی فرد مراجعه کننده جهت حفاظت بین المللی

برای مراجعه کننده ای که ملاقات وی تکمیل گردیده است و در صورت وجود برای اعضای خانواده وی کارت شناسائی فرد مراجعه کننده جهت حفاظت بین المللی با اعتبار شش ماهه که حاوی شماره شناسایی و مشخص نمودن اینکه فرد درخواست حفاظت بین المللی مراجعه نموده است، داده می شود. افرادی که مراجعات آنها به نتیجه نرسیده باشد، کارت شناسایی آنها با دوره های شش ماهه تمدید می گردد. کارت شناسائی مشمول هیچگونه هزینه ای نمی گردد و به جای اجازه اقامت معتبر می باشد.

 

3) کارت شناسائی فرد دارای وضعیت حفاظت بین المللی

از میان مراجعه کنندگان جهت حفاظت بین المللی، به کسانی که درخواست آنها مورد قبول واقع گردیده است، وضعیت حفاظت بین المللی (پناهنده-پناهنده مشروط-حفاظت ثانویه) داده می شود. به کسانی که به آنها وضعیت پناهندگی داده شده است، کارت شناسایی با اعتبار سه ساله حاوی شماره شناسایی فرد خارجی داده خواهد شد. به کسانی که به آنها وضعیت پناهندگی مشروط  و حفاظت ثانوی داده شده است نیز، کارت شناسایی با اعتبار یک ساله حاوی شماره شناسایی فرد خارجی داده خواهد شد. این کارت های شناسائی مشمول هیچگونه هزینه ای نمی گردد و به جای اجازه اقامت معتبر می باشد.  

 

4) کارت شناسائی حفاظت موقت

با آئین نامه حفاظت موقت به تاریخ 13/10/2014 تنظیم شده از سوی اداره کل،  اتباع سوریه تحت حفاظت موقت قرار گرفته و به نامشان کارت شناسایی حفاظت موقت تنظیم گردیده و با این کارت به اقامتشان در کشورمان اجازه داده می شود. کارت مورد بحث؛

 

1- علاوه بر حق اقامت در ترکیه، معادل اجازه اقامت و برگه های جایگزین اجازه اقامت درج شده در قانون شماره 6458 نمی باشد.

2- مشمول هیچگونه هزینه و عوارض نمی گردد.

3- حاوی شماره شناسایی اتباع خارجی که امکان دسترسی فرد خارجی به خدمات و کمک های را فراهم می آورد، می باشد.

4- حق تبدیل به اجازه اقامت بلند مدت را ندارد.

5- از آنجا که مدت در محاسبه مجموع مدت اقامت در نظر گرفته نمی شود، حق مراجعه جهت شهروندی ترکیه را فراهم نمی آورد.

6- امکان عقد قرارداد مشترکین برای سایر خدمات شامل خدمات اطلاع رسانی الکترونیک فراهم گردیده است.

admin

اشتراک گذاری
منتشر شده توسط
admin

آخرین نوشته ها

انواع روشهای مهاجرت

روشهای مهاجرت مهاجرت یک پدیده‌ی جهانی است که در طول تاریخ انسانیت همواره وجود داشته…

3 هفته پیش

زیباترین کلیسا های کشور ترکیه

تاریخ کلیسا در کشور ترکیه تاریخچه حضور کلیساها در کشور ترکیه بسیار پیچیده و متنوع…

3 هفته پیش

جزیره های معروف ترکیه

جزایر زیبا در کشور ترکیه ترکیه یک کشور وسیع با سواحل طولانی در دریای مرمره،…

4 هفته پیش

سرمایه گذاری در بورس ترکیه

بورس ترکیه و سرمایه گذاری بورس ترکیه یکی از بازارهای مالی پررونق در منطقه خاورمیانه…

4 هفته پیش

تاریخچه ترکیه از دوره بیزانس تا معاصر

ترکیه، یکی از کشورهای مهم و تاریخی در خاورمیانه است که دارای یک تاریخچه غنی…

4 هفته پیش

واردات و صادرات ترکیه، بازرگانی ترکیه

ترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه بازرگانی و تجارت جهانی نقش مهمی دارد.…

1 ماه پیش