اجازه اقامت کوتاه مدت چیست

اقامت ترکیه

اقامت ترکیه اطلاعات عمومی منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه   برقراری موازات در اجرای مقررات حقوق بین المللی…

5 سال پیش