هزینه برق ترکیه 2023

هزینه زندگی در ترکیه 2023

با توجه به رشد اقتصادی کشور ترکیه و وضعیت صعودی اقتصادی در این کشور، مهاجران زیادی به ترکیه جذب میشوند.…

1 سال پیش